Menu odnośników dodatkowych

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.
Aktualna strona dostępna jest pod adresem https://biblioteka.pcz.pl/.

 

Bazy danych

Nazwa bazysortuj malejąco Rodzaj bazy Opis Pozycje pełnotekstowe
 AGRO on-line

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów.

tak
 ARIANTA on-line

Baza zawiera informacje oraz linki do  polskich czasopism elektronicznych. Są to zarówno czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty.

nie
 BASPAW on-line

BASPAW to spawalnicza baza bibliograficzno - abstraktowa. Tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych (20 tytułów) oraz innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece Instytutu Spawalnictwa. Aktualizowana na bieżąco, istnieje od roku 1973 i obecnie zawiera około 34 tys. rekordów. Zakres tematyczny:

  • procesy spawalnicze
  • gazy i materiały dodatkowe,
  • urządzenia i sprzęt,
  • procesy pokrewne spawaniu,
  • zastosowanie spawania,
  • badania,
  • ogólne problemy spajania.
nie
 Baza danych SAWIOS on-line Bibliografia zawartości polskich i zagranicznych czasopism gromadzonych w Bibliotece Instytutu Obróbki Skrawaniem w Krakowie obecnie Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków. nie
 BazEkon on-line

Bbliograficzno-abstraktowa baza danych z zakresu ekonomii i gospodarki, opracowywana i aktualizowana na bieżąco przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2011 roku bazę współtworzą obok Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej.

nie
 BazHum on-line

Bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, uzupełniana o pełne teksty artykułów z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocnicznych. Projekt jest realizowany przez Muzeum Historii Polski. Jego celem jest utworzenie reprezentatywnej i wyczerpującej kolekcji tekstów naukowych i dydaktycznych, a także promocja dorobku polskiej myśli humanistycznej i społecznej. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych

nie
 BazTech on-line

Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. Baza rejestruje artykuły z ok. 654 polskich czasopism, od 1998 r. Na podstawie odrębnych umów z wydawcami do opisów artykułów dodawane są pełne teksty.

tak
 BIBLIO on-line Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Częstochowskiej. Wyszukiwanie jest możliwe przez: tytuł, autora, wydział, typ dokumentu, typ publikacji, rok wydania. nie
 Bibliografia Historii Polskiej on-line Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zawiera te same dane, co kolejne roczniki wydawane w formie książkowej przez Instytut Historii PAN. Aktualnie wersja elektroniczna pozwala na wyszukiwanie danych w rocznikach 1990–2005. W najbliższym czasie zostanie uzupełniona o rocznik 2006 i roczniki 1988–1989. W roku 2009 planowane jest stopniowe zdigitalizowanie roczników 1980–1987 oraz uzupełnienie bazy o rocznik 2007. nie
 CeON Centrum Otwartej Nauki on-line

Działa w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zadań CeON należą: promocja otwartej nauki, tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz usług na potrzeby rozwoju otwartej nauki, a także badania w zakresie nauk ścisłych i społecznych.

tak
 CERN Document Server (CDS) on-line Serwis preprintowy zawierający opisy bibliograficzne i dokumenty pełnotekstowe z zakresu fizyki cząstek elementarnych i dziedzin pokrewnych. tak
 CURRENT CONTENTS (CC) baza CD Opisy bibliograficzne wraz z abstraktami światowej literatury naukowej. Zakres chronologiczny: 1996 - 2004; w latach 2005 - 2010 wersja on-line, obecnie baza nieprenumerowana. nie
 EBSCO - EIFL Direct on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do pełnych tekstów, spisów treści i streszczeń artykułów z kilku tysięcy czasopism, w ramach baz danych w serwisie EIFL Direct – EBSCO.

tak
 ELSEVIER - Science Direct on-line

Licencja krajowa Elsevier obejmuje 1819 czasopism, w tym 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 r. oraz 181 czasopism archiwalnych - katalog 2019. 1778  czasopism pochodzi z 16 podkolekcji tematycznych stanowiących część Freedom Collection. Z pozostałych 6 kolekcji tematycznych pozostawionych zostało 18 czasopism o najwyższym indeksie Cite Score. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell oraz 4 czasopisma z grupy lancet. Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do lecencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 5000, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Czasopisma i książki Elsevier są dostępne na serwerze Science Direct należącym do wydawcy, a czasopisma są także archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona.

tak
 EMERALD on-line

Politechnika Częstochowska posiada dostęp do czasopism elektronicznych i bazy danych kolekcji Emerald Management 120 Wydawnictwa EMERALD Group Limited.

tak

Strony